AWA Naila – Kanalsanierung Walchstraße / Selbitztalsstraße

Projekt:  AWA Naila – Kanalsanierung Walchstraße / Selbitztalsstraße

Auftraggeber: Stadt Naila

Umfang: Austausch Kanal, ca. 600 m DN 600 STB

Baukosten: ca. 530.000 EUR